ทำไมถึงต้องร่วมงานกับเรา

เรากำลังสร้างทีมงาน เพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย เชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เรากำลังรอคุณมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับประเทศ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกับเรา

เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ที่ ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป เราส่งเสริมและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานและได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมานำมาใช้ในการทำงานจริง

และนี่คือเหตุผลที่เราจัดโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้แสวงหาโอกาสทางอาชีพของตัวเอง และได้มีประสบการณ์อันล้ำค่าจากการทำงานจริงในอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอลออนไลน์

FROG Digital Group Young Talent Internship

Top Reasons to work at FROG Digital Group

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • Sales Manager / ผู้จัดการฝ่ายขาย(1 อัตรา) (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (1 อัตรา)
 • PA (Personal Assistant)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (1 อัตรา) รับสมัครด่วน!!!
 • Web Developer/นักพัฒนาเว็บไซด์ (2 อัตรา)
 • Account Executive /เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (2 อัตรา)
 • Graphic Designer/เจ้าหน้าที่ออกแบบ (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน:
 • วางแผนงานขายและการตลาดให้กับทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำพาทีมบรรลุยอดขายตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้
 • วางแผนงานขายและการตลาดรายเดือน/ปี
 • ดูแลงานขายและทีมงานขาย
 • เสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร
 • บริหารนโยบายและกระบวนการด้านกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการขายและการส่งเสริมการขายหลักขององค์กร
 • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง ภาวะการตลาด เพื่อกำหนดแผนการขาย ตลอดจนติดตามและให้การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
 • พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการตลาดในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา พร้อมสรุปภาวะการตลาดและคู่แข่งขัน
 • การหาช่องทางการเปิดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า
 • วิเคราะห์ ประมวลผล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของสื่อ ที่จะทำการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ
 • จัดทำโปรโมชั่นในการส่งเสริมการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 •  มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
 •  มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 •  มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
 •  การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย 

คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี ในสายงานด้านการขายและการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • สามารถควบคุม บริหาร จัดการงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยเหลือ และทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
 • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้และพบเจอสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศ และต่างจังหวัดได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 • กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติของฝ่ายการตลาด
 • จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด และพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด
 • ประชุมร่วมกับฝ่ายขาย แและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า/บริการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 

 • วางแผน ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่น และงานแสดงสินค้าต่างๆ
 • บริหารจัดการ และดูแลรับผิดชอบส่วนงานประชาสัมพันธ์ทางการตลาดทั้งหมดทั้ง Online/Offline, EVENT และงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 • วางแผนกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาด หรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสินค้าของบริษัทไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง Online/Offline
 • วางแผน ควบคุมดูแล และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดให้กับลูกค้า
 • วางแผนการทำงานของทีมงาน และของตนเอง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • กระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับบริษัท
 • สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ผลทางการตลาดเพื่อวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
 • ควบคุม ดูแลงบประมาณ ของแผนกการตลาด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย / หญิง  อายุ  40 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาการตลาด / บริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการตลาดทั้งระบบอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดแผนการตลาด
 • มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ, การติดต่อประสานงาน, การตัดสินใจแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:

 

 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำ Presentation เพื่อดำเนินการจัดประชุม/จัดทำรายงานการประชุม
 • จัดตารางการนัดหมายและดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินและสถานที่พัก
 • ตรวจสอบเอกสารก่อนการเสนอเซ็นต่อผู้บริหาร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร
 • ประสานนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารการประชุม ภายในและภายนอก
 • ดูแลเรื่องส่วนตัวผู้บริหาร เช่น อาหารกลางวัน จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน (ผ่าน Agency) ดูแลเอกสารเคลมผู้บริหาร
 • จัดเตรียม Presentation ต่างๆ สำหรับการขาย
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในประเทศและต่างประเทศ
 • ติดตามและตรวจสอบ Report จากฝ่ายๆ ตามที่นัดหมาย
 • งานแปลเอกสารทั่วไป Thai – English – Thai
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริหาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว เนื่องจากบางครั้งอาจต้องติดตามผู้บริหารไปประชุมตามพื้นที่ต่าง ๆ
 • สื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 
 • สามารถขับรถยนต์ได้/และมีใบอนุญาต
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact)
 • วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น class diagram, sequence diagram
 • การออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดข้อมูล/การทำการพัฒนาระบบ โปรแกรมให้มีมาตรฐานและการจัดทำเอกสารการติดตั้งระบบเบื้องต้น
 • ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบหรือโปรแกรมที่พัฒนาในโครงการ
 • ทำการทดสอบระบบในระดับ module ย่อย ๆ รวมถึงทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ
 • ทำการบันทึกข้อผิดพลาดของระบบที่พบระหว่างทำการทดสอบ รวมถึงคอยสื่อสารผลการทดสอบให้กับทีมงานในโครงการเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้การสื่อสารรวมถึงเรื่องของผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นด้วย
 • การแก้ไข อัพเดต และ/หรือ พัฒนาระบบ  
 • หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดบน Production รวมถึงทำการ log รายละเอียด
 • ติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้วสื่อสารข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับทางธุรกิจ (ทั้งเชิงบวกและลบ) ให้ทีม รวมถึงทาง business ให้รับทราบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • มีใจรัก ชอบการเขียนโปรแกรม มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP + MySQL ได้ชำนาญ คล่องแคล่ว
 • เขียน PHP แบบ OOP, MVC มีพื้นฐานการใช้งาน PHP Framework เช่น Laravel, Yii หรือ อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Responsive Website เข้าใจ UX,UI
 • มีประสบกาณ์การพัฒนาระบบโดยใช้ PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, Laravel, jQuery, Ajax, Bootstrap, AngularJS, GIT, JSON, RESTful
 • มีความสามารถ และทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีทั้งระบบ Frontend และ Backend หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP CSS และ JavaScript
 • พัฒนา API ด้วยภาษา PHP สำหรับเชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือ Web Application
 • ประเมินระยะเวลาในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งให้ทางทีมงานขาย และทีมการตลาดทราบ 
 • รับผิดชอบจัดทำงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไข Bug ตามที่ได้รับแจ้งจากทีมทดสอบระบบ
 • ติดต่อ ผสานงานกับทีม IT ของลูกค้า สำหรับทำการเชื่อมต่อ API
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้การทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รู้และเข้าใจ Web Technology สามารถเขียน HTML, CSS และ Javascript ได้อย่างชำนาญ
 • เข้าใจโครงสร้างและสามารถออกแบบ Responsive Web Design ได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ (Growth Mindset)
 • มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน ตั้งใจ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการบริการลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์การใช้ Vue.js, Webpack, SCSS, NPM/Yarn, ES6, PHP, MySQL, Golang จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำของประเทศ
 • บริหารจัดการงานขายทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ
 • ดูแลกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอสินค้าและบริการกับลูกค้าใหม่/เก่า
 • วางแผนงานขาย, ให้คำปรึกษา, โน้มน้าว และนำเสนองานแก่ลูกค้าใหม่/เก่า
 • ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้แทนจำหน่าย รวมทั้งประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • จัดทำเอกสารเสนอราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงาน และสรุปงานประจำสัปดาห์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำของประเทศ
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยม และตอบโจทย์ของลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลาที่จำกัด
 • หาลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า  รักษาความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งทีมภายในบริษัท
 • สร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหวังให้ลูกค้าเสมอ
 • ติดต่อลูกค้านำเสนอบริการและให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯให้ลูกค้า
 • วางแผน วางกลยุทธ์ บริหารการขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพ
 • หาลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า
 • สรุปรายงานการขายและสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตลาดได้

คุณสมบัติ:
 • ชาย/หญิง อายุ  25 ปี ขึ้นไป
 • มีความสนใจใน Online Media 
 • หากมีประสบการณ์ในด้าน Digital Marketing, Media Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาย AE 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
 • มีไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า วางแผนงาน จัดการตารางงานได้ดี
 • เข้าใจลูกค้าเเละประสานงานในทีมได้ดี
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี
 • ชอบเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
 • ต้องการเติบโตไปกับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครงานนี้!
รายละเอียดงาน:
 • ออกแบบ Artwork- จัดทำ Artwork ตามความต้องการของการตลาด- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทวนสอบ ตรวจสอบความถูกต้องArtwork- ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ , สื่อออนไลน์ 
 • ปรับปรุง แก้ไข งานกราฟฟิค รวมถึงพัฒนาชิ้นงานที่จัดจ้างจากบริษัทออกแบบกราฟฟิคภายนอกให้ตรงกับความต้องการ
 • ผลิตชิ้นงาน สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ,
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะด้านงานออกแบบ และการผลิตชิ้นงาน 
 • ออกแบบงานกราฟิกตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซด์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และผลงานการออกแบบ Website หรืองานกราฟิกต่างๆ
 • รักในงาน Creative และงานออกแบบสื่อ Digital ต่างๆ 
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจ HTML5,CSS ได้ 
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ Graphics เป็นอย่างดี ประเมินและวางแผนงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอไอเดียใหม่ๆ 
 • มีความรับผิดชอบ ***ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และให้งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านหลักการออกแบบ เลือกสี จัด layout ใส่ใจในรายละเอียด ทำงานเร็ว และเป็นระเบียบ

คุณสมบัติ:
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์  ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ใช้โปรแกรม Photoshop & Illustrator ในการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง,เรียนรู้งานเร็ว,ทำงานเร็ว เข้าใจงาน Design
 • ใช้โปรแกรม Photoshop & Illustrator ในการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

- สามารถใช้โปรแกรม  Illustrator Photoshop  
- ถ้ามีความสามารถในการทำ Motion Graphic หรือใช้โปรแกรม After Effect ได้ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


สมัครงานนี้!

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและตำแหน่งงานอื่น ๆ สามารถส่ง Resume มาที่ [email protected] หรือโทร 087-514-8098, 02-412-8880 ต่อ 106 หรือกรอก แบบฟอร์ม ได้โดยตรง

ร่วมงานกับเรา